Поради для виховників

Пластові програми спрямовані на виховання дітей здоровими, працьовитими, співчутливими, товариськими, сповненими любові та шани до Бога й України.

Щоб зробити плас­то­ву прог­ра­му ще ці­ка­вішою, можете ви­ко­рис­та­ти ве­сел­ку. Нехай перший з кольорів веселки, червоний, нагадає вам про прагнення дитини робити щось своїми руками, практикувати, а не теоретизувати. Дайте новакам можливість і нагоду тво­ри­ти кра­су в ат­мос­фе­рі ра­дос­ти й за­о­хо­чен­ня; можете відзначити найкращих і найбільш старанних якоюсь червоною відзнакою.

В аналогічний спосіб можна описати інші барви веселки. Пропонуємо один з можливих варіянтів.

«По­ма­ран­че­вий». Но­ва­кам і но­вач­кам по­до­ба­єть­ся ус­ві­дом­лю­ва­ти, що їх­ня праця є потрібною. Щоб задовольнити потребу дітей, скеровуйте їхню активність з від­чу­тною ко­рис­тю для до­мів­ки, Плас­ту чи гро­ма­ди.

«Жов­тий». Но­ва­ки і но­вач­ки люб­лять розповідати, то­му дай­те їм мож­ли­вість віль­но по­спіл­ку­ва­тись при но­ваць­кій роз­мо­ві.

«Зе­ле­ний». Но­ва­ки і но­вач­ки люб­лять при­ро­ду, то­му влаш­то­вуй­те про­гу­лян­ки, зма­ги, вог­ни­ки, різ­ні іг­ри та схо­ди­ни на сві­жо­му по­віт­рі.

«Бла­кит­ний». Но­ва­ки і но­вач­ки хо­чуть са­мостійно пізнавати світ, прагнуть знань, то­му дай­те їм на­го­ду дос­лід­жу­ва­ти й ек­спе­ри­мен­ту­ва­ти.

«Си­ній». Діти не мо­жуть без ру­ху, то­му завжди вклю­чай­те в прог­ра­му рух­ли­ві іг­ри.

«Фі­о­ле­то­вий». Но­ва­ки і но­вач­ки праг­нуть усе зро­зу­мі­ти, то­му май­те тер­пе­ли­вість по­яс­ню­ва­ти їм все, про що во­ни за­пи­ту­ють.

У нашому випадку червоний колір означає, очевидно, працьовитість, помаранчевий — допомогу іншим, жовтий — вміння спілкуватися, зелений — любов до природи, блакитний — наполегливість, синій — рухливість, фіолетовий — допитливість.

При підведенні підсумків пластового року кожен новак чи новачка має можливість отримати, скажімо, гарну торбинку того кольору, який заслужив, тобто здобув певну кількість відповідних точок чи відзначок. Можна також робити справжню веселку зі смужок кольорової клейкої плівки, або нанизувати намисто з барвистих кульок, або збирати автопарк «Веселочка», або, або, або...

Ми ж пропонуємо кілька малюнків, які треба «оживити».

С. О. Яри­на Яцун

 

 

Сектори, позначені цифрами, розмалюйте відповідними кольорами:

1 — червоний, 2 — помаранчевий (оранжевий), 3 — жовтий, 4 — зелений, 5 — блакитний, 6 — синій,
7 — фіолетовий, 8 — кавовий, 9 — коричневий (бронзовий), 10 — сірий

Тло картини (місця, не позначені цифрами) можна розмалювати на власний розсуд або залишити білим.

Щоб отримати природні кольори, використовуйте олівці, пастель, крейду та подібні знаряддя.

 

 

А цю картину спробуйте розмалювати без підказок.