Співпраця з батьками,
або як кожна мама і кожен тато може долучитися
до організації новацького табору
(дослідження станиці Київ)

 

Я ду­маю, ко­жен ко­мен­дант при під­го­тов­ці та­бо­ру ста­вить (ду­же час­то сам со­бі, а рід­ше в ко­лі ви­хов­ни­ків чи плас­то­вої стар­ши­ни різ­но­го рів­ня) та­кі пи­тан­ня (чи при­най­мні кіль­ка з них):

· де знай­ти ба­зу на про­ве­ден­ня но­ваць­ко­го та­бо­ру?

· в яко­му ра­йо­ні чи ре­гі­о­ні Ук­ра­ї­ни шу­ка­ти ба­зу?

· де взя­ти кош­ти на про­ве­ден­ня та­бо­ру?

· яку вклад­ку вста­но­ви­ти, щоб мож­на бу­ло пок­ри­ти пев­ні вит­ра­ти і це не бу­ло ду­же до­ро­го для бать­ків?

· де взя­ти ку­ха­рів, лі­ка­ря, охо­ро­ну чи інс­трук­то­рів з пев­них ді­ля­нок?

· про що в пер­шу чер­гу роз­по­ві­да­ти бать­кам на збо­рах пе­ред та­бо­ром? Які пи­тан­ня їх ці­кав­лять най­біль­ше?

При­міт­ка: Пи­тан­ня прог­ра­ми є зав­жди по­рів­ня­но прос­ті­шим, хо­ча б че­рез те, що во­но за­ле­жить осо­бис­то від ко­мен­дан­та, чи від від­по­ві­даль­ної осо­би (кер­ма­ни­ча ви­хов­ної прог­ра­ми), чи від усіх ви­хов­ни­ків та­бо­ру пот­ро­хи.

Та­кі пи­тан­ня вже не пер­ший рік пос­та­ють пе­ред на­ми, ко­ли ми го­ту­є­мо но­ваць­кий та­бір у ста­ни­ці Ки­їв. То­му ми ви­рі­ши­ли про­вес­ти не­ве­ли­ке опи­ту­ван­ня се­ред на­ших бать­ків про та­бо­ру­ван­ня нас­туп­но­го, 2005 ро­ку.

Ось як виг­ля­дає на­ша ма­лень­ка ан­кет­ка для бать­ків:

 

Ім­'я вка­зу­ва­ти не обов­'яз­ко­во (але ба­жа­но)________________________________________________________

 

Ма­лень­ка ан­кет­ка для на­ших бать­ків про та­бо­ру­ван­ня 2005

 

1. Де мав би від­бу­ти­ся та­бір нас­туп­но­го ро­ку? (ре­гі­он, міс­це­вість Ук­ра­ї­ни, яку вва­жа­є­те най­кра­щою для про­ве­ден­ня та­бо­ру у 2005 ро­ці)

_____________________________________________________________________________________________

 

2. Як би Ви мог­ли до­лу­чи­ти­ся до ор­га­ні­за­ції та­бо­ру (виб­ра­ти пот­ріб­не і роз­шиф­ру­ва­ти)? Ор­га­ні­за­ція:

· міс­це пе­ре­бу­ван­ня, ба­за_______________________________________________________________________

· хар­чу­ван­ня__________________________________________________________________________________

· до­їз­д ді­тей та ін. тран­спор­тні пот­ре­би___________________________________________________________

· ме­дич­на служ­ба_____________________________________________________________________________

· фі­нан­со­ва до­по­мо­га___________________________________________________________________________

· ін­ше (що са­ме і яким чи­ном) __________________________________________________________________

 

3. Що, на Ва­шу дум­ку, є най­го­лов­ні­шим для ефек­тив­но­го про­ве­ден­ня та­бо­ру:

(про­си­мо наз­ва­ти 3 ос­нов­ні чин­ни­ки)

· ___________________________________________________________________________________________

· ___________________________________________________________________________________________

· ___________________________________________________________________________________________

 

4. Яку мак­си­маль­ну су­му Ви го­то­ві внес­ти за но­ваць­кий та­бір:

Як­що та­бір на 10 днів __________________

Як­що та­бір на 14 днів __________________

 

Дя­ку­є­мо за від­по­ві­ді і на­пе­ред — за до­по­мо­гу в про­ве­ден­ні но­ваць­ких та­бо­рів!

І от що з то­го вий­шло. Ми от­ри­ма­ли 20 ан­кет, хо­ча у ста­ни­ці є вдві­чі біль­ше но­ва­ків. Але це вже ін­ше.

 

Пер­ше пи­тан­ня, що сто­су­єть­ся міс­ця про­ве­ден­ня та­бо­ру, є для ки­ян ду­же ак­ту­аль­ним, ос­кіль­ки пов­'я­за­не з оз­до­ров­лен­ням ді­тей, що ці­лий рік пе­ре­бу­ва­ють не в най­кра­що­му еко­ло­гіч­но­му се­ре­до­ви­щі. Від­по­ві­ді на це пи­тан­ня роз­ді­ли­ли­ся та­ким чи­ном:

· 12 — Кар­па­ти

· 6 — Крим

· 5 — Чер­ні­гів­щи­на, Чер­ка­щи­на, Ки­їв­щи­на (2 ос­тан­ні ро­ки ми про­во­ди­мо та­бо­ри в цьо­му ре­гі­о­ні)

· 1 — там, де гар­ні умо­ви.

З цьо­го ми мо­же­мо зро­би­ти вис­но­вок, що біль­ше 50% на­ших бать­ків хо­ті­ли б, щоб но­ваць­кі та­бо­ри від­бу­ва­ли­ся в Кар­па­тах, а близь­ко тре­ти­ни — в Кри­му.

Вис­но­вок: вже за­раз тре­ба шу­ка­ти в Кар­па­тах чи Кри­му ба­зу.

 

На дру­ге пи­тан­ня, про те, як би бать­ки мог­ли до­лу­чи­ти­ся до ор­га­ні­за­ції та­бо­ру, я ні­ко­ли не спо­ді­ва­ла­ся от­ри­ма­ти та­ку по­зи­тив­ну ре­ак­цію. У від­кри­то­му пи­тан­ні ми от­ри­ма­ли та­кі від­по­ві­ді:

· до ор­га­ні­за­ції міс­ця про­ве­ден­ня та­бо­ру (по­шук ба­зи, де­шев­ший ва­рі­янт) го­то­ві до­лу­чи­ти­ся 4 бать­ків;

· до ор­га­ні­за­ції хар­чу­ван­ня — 1 осо­ба;

· до ор­га­ні­за­ції до­їз­ду — 4 осіб;

· по­силь­ну фі­нан­со­ву до­по­мо­гу го­то­ві на­да­ти 6 бать­ків;

· ін­ше:

1 — за­ку­пів­ля про­дук­тів (до­по­мо­га з ма­ши­ною);

1 — ком­п'ю­тер­ні пос­лу­ги, друк;

1 — спо­ряд­жен­ня, шат­ра;

1 — ін­фор­ма­цій­на до­по­мо­га;

3 — ор­га­ні­за­цій­на до­по­мо­га.

Вис­но­вок: вар­то вже ду­ма­ти про та­бір нас­туп­но­го ро­ку і про те, як ефек­тив­ні­ше ви­ко­рис­та­ти мож­ли­вос­ті бать­ків з цих ді­ля­нок — міс­це про­жи­ван­ня, хар­чу­ван­ня, до­їз­ду та ін­шо­го спри­ян­ня...

 

На тре­тє пи­тан­ня, про чин­ни­ки про­ве­ден­ня доб­ро­го та­бо­ру, від­по­ві­ді бу­ли ду­же різ­ні. Зок­ре­ма, важ­ли­ви­ми чин­ни­ка­ми ефек­тив­но­го та­бо­ру бать­ки виз­на­ли:

ці­ка­ва прог­ра­ма та­бо­ру (ве­чір­ні вог­ни­ки, ма­лю­ван­ня, піс­ні, при­го­ди, по­до­ро­жі і плас­то­вий дух) — 9

хар­чу­ван­ня — 5

ви­хов­ни­ки (зок­ре­ма, хо­ро­ший кон­такт з ни­ми) — 4

по­бу­то­ві умо­ви — 4

без­пе­ка, ме­дич­не за­без­пе­чен­ня — 4

міс­це про­ве­ден­ня (іс­то­рич­на міс­це­вість, ліс, річ­ка чи озе­ро, тоб­то міс­це для ку­пан­ня) — 3

ор­га­ні­за­цій­ні мо­мен­ти — 3

фі­нан­си — 2

дис­цип­лі­на — 1

ін­ше: доб­рий нас­трій (2), доб­рі дру­зі (2), ба­жан­ня (1), лю­бов до Плас­ту (1), при­яз­на ат­мос­фе­ра (1)

Вис­но­вок. Приб­лиз­но по­ло­ви­на бать­ків (9 зга­ду­вань) в один го­лос вка­за­ли на важ­ли­вість прог­ра­ми та­бо­ру. Це го­во­рить про те, що бать­ки да­ють ді­тей до Плас­ту, а по­тім на плас­то­ві та­бо­ри са­ме че­рез ро­зу­мін­ня ви­хов­ної цін­нос­ти плас­то­во­го ви­хо­ван­ня для ді­тей. Нас­туп­ні пи­тан­ня, про які з­га­да­ли бать­ки — роль ви­хов­ни­ків (4), хар­чу­ван­ня (5), по­бу­то­ві умови (4), без­пе­ка і ме­дич­не за­без­пе­чен­ня (4), ор­га­ні­за­цій­ні мо­мен­ти (3). Це оз­на­чає, що ми по­вин­ні особ­ли­ву ува­гу звер­та­ти са­ме на ці ре­чі, зок­ре­ма, де­таль­но роз­ка­за­ти про них на бать­ківсь­ких збо­рах. Мен­ше зга­ду­вань бу­ло про ін­ші чин­ни­ки (див. ви­ще), але і їх ми не по­вин­ні не вра­хо­ву­ва­ти.

 

І, на­реш­ті, най­ці­ка­ві­ше, ос­тан­нє пи­тан­ня: яку мак­си­маль­ну су­му Ви го­то­ві внес­ти за но­ваць­кий та­бір?

Як­що та­бір на 10 днів:

100 грн. (3), 150 грн. (5), 200 грн. (8), 250 грн. (2), 300 грн. (3)

Як­що та­бір на 14 днів:

150 грн. (4), 200 грн. (7), 250 грн. (2), 300 грн. (5), 350 грн. (2), 400 грн. (2)

Як вис­но­вок з цьо­го пи­тан­ня мож­на ска­за­ти, що мі­ні­маль­но за та­бір на 10 днів  бать­ки го­то­ві зап­ла­ти­ти 100 грн, а за 14 днів — 150 грн. В той час як біль­шість бать­ків го­то­ві мак­си­маль­но зап­ла­ти­ти 200 грн. за 10-ден­ний та­бір і від 200 до 300 грн. за 14-ден­ний та­бір.

 

От та­ким є ре­зуль­тат про­ве­ден­ня не­ве­лич­ко­го опи­ту­ван­ня се­ред бать­ків но­ва­ків ста­ни­ці Ки­їв. Але, ду­маю, що наш дос­від мо­же бу­ти ко­рис­ним і для ін­ших осе­ред­ків. Зви­чай­но, у свої ан­кет­ки Ви мо­же­те да­ти ціл­ком ін­ші пи­тан­ня. Од­ні­єю з пе­ре­ваг та­ко­го спо­со­бу спіл­ку­ван­ня є ано­нім­ність, тоб­то мож­ли­вість не під­пи­су­ва­ти ан­ке­ти, як­що бать­ки цьо­го не хо­чуть. Хо­ча як­що ви хо­че­те по­чу­ти від­по­ві­ді про кон­крет­ну до­по­мо­гу, опи­ту­ван­ня тре­ба ор­га­ні­зу­ва­ти де­що інак­ше.

Дос­лід­жен­ня про­ве­ла і опи­са­ла ре­фе­рент УПН ста­ни­ці Ки­їв

С. О. На­та­лія Ки­як