Перші дні табору

На по­чат­ку та­бо­ру ду­же важ­ли­вим є оз­на­йо­ми­ти но­ва­ків з те­ре­ном, де во­ни та­бо­ру­ють, дати можливість поз­на­йо­ми­тися з про­во­дом та­бо­ру, тоб­то ко­мен­дан­том, бун­чуж­ним, пи­са­рем, ін­ши­ми ви­хов­ни­ка­ми, а та­кож до­по­між­ною лан­кою — ку­ха­ря­ми, медперсоналом та ін. Та­кож вар­то на­га­да­ти їм точ­ки та­бо­ро­во­го пра­виль­ни­ка. Це особ­ли­во важ­ли­во для ді­тей, які впер­ше на но­ваць­ко­му та­бо­рі. Проте й усім учас­ни­кам вар­то по­яс­ни­ти і роз­ка­за­ти про міс­це­вість, де від­бу­ва­єть­ся та­бір.

Нап­рик­лад, як­що та­бо­ру­є­те в особ­ли­во­му міс­ці (іс­то­рич­ний чи при­род­ний за­по­від­ник; міс­це, де на­ро­ди­лась чи жи­­ла ві­до­ма лю­ди­на; де видобувають нафту то­що), ді­ти обов­'яз­ко­во ма­ють зна­ти про це. Крім то­го, слід по­ві­до­ми­ти про особ­ли­вості на те­ре­ні та­бо­ру, як­що та­кі є. Це можуть бути отруйні рос­ли­ни, скульптури чи прос­то не­без­печ­ні міс­ця, які слід об­хо­ди­ти. Частина з­на­йо­мства має відбутися між самими дітьми — між ро­я­ми чи но­ва­ка­ми в межах рою.

Однією з форм такого оз­на­йом­лен­ня є «змаг зна­йомств».

Всіх ді­тей ді­лять на од­на­ко­ві ко­ман­ди та­ким чи­ном, щоб у кож­ній бу­ли но­ва­ки з різ­них ро­їв (це вже час­ти­на зна­йомс­тва). Кож­на ко­ман­да може при­ду­ма­ти со­бі наз­ву. Всім ко­ман­дам да­ють кон­верт із зав­дан­ням. На знак всі кон­вер­ти від­кри­ва­ють­ся, і по­чи­на­єть­ся змаг.

У кон­вер­тах є аркуш з переліком завдань (завдання од­на­ко­ві для кож­ної ко­ман­ди, але записані в різному порядку, що дозволяє уникнути скупчень новацтва в одному місці). До кожної команди прикріпляється виховник, завданням якого є дбати про безпеку, з’ясовувати дітям те, що їм незрозуміле. Ко­ман­ди ви­ко­ну­ють всі зав­дан­ня, по­тім ідуть на пе­ре­вір­ку до ви­хов­ни­ка, який керує усім змагом. Відповіді можна нотувати на аркуші із завданнями, на спеціяльно для цього приготованому плані табору чи в якийсь інший спосіб.

Пе­ре­мож­цем гри є та ко­ман­да, яка пра­виль­но і ­швид­ко ви­ко­нає як­най­біль­ше зав­дань.

 

Мож­ли­ві зав­дан­ня до «зма­гу зна­йомс­тв» (бу­ли під­го­то­ва­ні і про­ве­де­ні дру­гого дня та­бо­ру «Ле­тю­чий ко­ра­бель», що відбувався в Ка­ча­нів­ці 10 — 20.07.2004):

 

1. Один ве­ле­тень мо­же під­ня­ти од­ну ко­ло­ну. Скіль­ки не­об­хід­но ве­лет­нів, щоб під­ня­ти усі ко­ло­ни на те­ри­то­рії та­бо­ру?

2. Діз­на­йте­ся ім­'я най­ви­що­го но­ва­ка на та­бо­рі.

3. Діз­на­йте­ся ім­'я но­вач­ки з най­дов­шим во­лос­сям.

4. Діз­на­йте­ся но­мер мо­біль­но­го те­ле­фо­ну сес­трич­ки На­та­лі.

5. Занотуйте пер­ші лі­те­ри назв таборових ро­їв і спро­бу­й­те склас­ти з них сло­во.

6. Знай­діть жов­тий предмет, розміром біль­ший за ку­лак.

7. Знай­діть мок­рий предмет.

8. Знай­діть щось жи­ве.

9. Як на­зи­ва­єть­ся міс­цевість, де зна­хо­дить­ся наш та­бір?

10. Де пос­тій­но ви­сить си­ньо-жов­тий пра­пор?

11. Занотуйте наз­ви трьох рос­лин, які є на те­ри­то­рії та­бо­ру.

12. Підрахуйте, скіль­ки вхо­дів і ви­хо­дів мають на­ші бу­ди­ноч­ки.

13. От­ри­май­те автограф таборового пи­са­ря.

14. Під­ра­хуй­­те всі вік­на в кім­натах, в яких жи­вуть но­ва­ки і сес­трич­ки.

15. Як зва­ти на­ших ку­ха­рок?

16. Довідайтеся назву скульптури, що зна­хо­дить­ся злі­ва від па­ла­цу.

17. Скіль­ки ле­вів є на те­ри­то­рії та­бо­ру?

18. Отримайте яку-небудь річ у брат­чи­ка бун­чуж­но­го.

19. Діз­на­йте­ся да­ту на­род­жен­ня сес­три­чки, яка бере з вами участь у змазі.

20. Наш та­бір є між­ста­нич­ним. З яких ста­ниць при­ї­ха­ли но­ва­ки і сес­трич­ки?

21. Запишіть 10 точ­ку та­бо­ро­во­го пра­виль­ни­ка.

С. О. Наталя Кияк

 

І як воно таборувалося колись новакам? Чи так само, як і тепер? А що вони робили на таборах? Напевно, не один допитливий новак цього року запитував про це братчика... Бо це й справді цікаво — знати, як колись жили такі самі, як ми.

Пропонуємо вам добірку матеріялів про таборування на Остодорі: два спогади, написані нещодавно, в середині 1990-х, і нарис 1935 року. Можливо, це й три різні погляди, адже написані людьми, які переживали таборування, будучи в різних ролях: братчика, учасника, обозної. Проте вони передають той самий таборовий дух — ви самі зможете в цьому переконатися. А ілюструють публікацію архівні світлини переважно роботи братчика Івана Кліща, творця нашого Уладу.

Редакція