«Казки народів світу»

 

Го­туйсь! Готуйсь! Готуйсь!

Всім, хто прочитав всі сто­рін­ки жур­на­лу і шу­кає но­вої ін­фор­ма­ції!

 

От ме­ні ці­ка­во, чи Мудра Со­ро­ка ко­ли-не­будь заг­ля­да­ла до Ін­тер­не­ту, щоб по­ба­чи­ти гар­ні, ці­ка­ві і ко­рис­ні ма­те­рі­яли для но­вац­тва? Спо­ді­ва­ю­ся, що так. Бо во­на про все на сві­ті знає, всю­ди бу­ва­ла, все ба­чи­ла і чу­ла... Але чи дро­ти Сто­лі­тньо­го Ду­ба доз­во­ляють зв'я­за­ти­ся зі сві­то­вою ме­ре­жею? Чи знає во­на, що каз­ки про неї хо­дять не ли­ше на сто­рін­ках ВО­Ру, «Го­туйсь» чи «Пта­ше­няти»?

Хі­ба Ви ще не зна­є­те, що про неї вже пи­шуть там, де всі на сві­ті мо­жуть чи­та­ти з од­ні­єї сто­рін­ки те са­ме, зна­хо­дя­чись в різ­них кра­ї­нах, на різ­них кон­ти­нен­тах?

І са­ме тут, тоб­то в Інтерне­ті, жи­ве од­на гар­на сто­рі­ноч­ка. І на­зи­ва­єть­ся «Каз­ки на­ро­дів сві­ту».

 

На цій сторіночці багато різних розділів, а у них є каз­ки:

В «Ук­ра­їнсь­ких каз­ках» є їх біль­ше вісімдесяти, і це ті­шить, бо в цьо­му ви­ді на­род­ної твор­чос­ти (маю на ува­зі на цій сто­рін­ці, але ду­маю, що і в прин­ци­пі так є...) ми пер­шу­ни. Піс­ля ук­ра­їнсь­ких ка­зок на дру­го­му міс­ці є бі­ло­русь­кі, по­тім поль­ські. Так за­га­лом мож­на під­ра­ху­ва­ти, що на сто­рін­ці жи­ве біль­ше 200 ка­зок. Уяв­ля­є­те? Не­по­га­но так со­бі... Зай­шов, і ма­єш ка­зок на всі ви­пад­ки жит­тя, до всіх схо­дин, та­бо­рів і за­нять.

А зна­хо­дить­ся сто­рі­ноч­ка за та­кою ад­ре­сою: http://skaz.iatp.org.ua/index.shtml

І має не­по­га­не лич­ко, са­мі по­ди­віть­ся:

Прав­да, му­шу Вас по­пе­ре­ди­ти, щоб Ви силь­но не зля­ка­ли­ся, ко­ли пот­ра­пи­те ту­ди. Біль­шість ка­зок на­ро­дів сві­ту, на жаль, ро­сійсь­кою мо­вою. Але ук­ра­їнсь­кі, зро­зу­мі­ло, а ще поль­ські, сло­ваць­кі і де­я­кі ін­ші — ук­ра­їнсь­кою, крім то­го бі­ло­русь­кі — мо­вою ори­ґі­на­лу.

 

Гар­них і при­єм­них пе­рег­ля­дів на ко­ристь ви­хо­ван­ня на­шо­го но­вац­тва!

 

Сторінки оглядала
С. О. Наталя Ки­як