Шевченківський змаг

від виховників станиці Львів

Точ­ка 1. Пош­код­же­не SMS-по­ві­дом­лен­ня

Де­я­кі бук­ви вір­ша, пе­рес­ла­но­го звіс­точ­кою на мо­біль­ний те­ле­фон, пош­ко­ди­ли­ся, і за­мість них ві­доб­ра­жа­ють­ся ли­ше циф­ри, що від­по­ві­да­ють бук­вам на кла­ві­а­ту­рі. Проб­ле­ма по­ля­гає у то­му, що на од­ну циф­ру при­па­дає кіль­ка букв, то­му до­ве­деть­ся доб­ре по­ду­ма­ти…

 

 

Відповіді

1. Ві­тер з га­єм роз­мов­ляє, шеп­че з осо­кою, пли­ве чо­вен по Ду­наю, один за во­дою.

2. На рі­ках круг Ва­ві­ло­на, під вер­ба­ми в по­лі, си­ді­ли ми і пла­ка­ли в да­ле­кій не­во­лі.

3. Вер­ну­лись од кри­ни­ці, і Сте­пан сід­лає ко­ня, сво­го то­ва­ри­ша, й жу­пан на­ді­ває.

4. За те то­бі та­ка дя­ка — цер­ков-до­мо­ви­ну не­ма ко­му по­ла­го­дить на тій Ук­ра­ї­ні.

5. З то­го ча­су са­док чис­тий за­ріс осо­кою, не ку­па­ють­ся дів­ча­та, об­хо­дять го­рою.

6. У на­шім раї на зем­лі ні­чо­го кра­що­го не­має, як тая ма­ти мо­ло­дая з сво­їм ди­тя­точ­ком ма­лим.

Точ­ка 2. Ре­бу­си

Не­об­хід­но роз­шиф­ру­ва­ти 8 ре­бу­сів, а по­тім з цих ре­бу­сів склас­ти час­ти­ну ві­до­мо­го вір­ша Шев­чен­ка.

 

Від­по­відь: «Сон­це за­хо­дить, го­ри чор­ні­ють, пта­шеч­ка тих­не, по­ле ні­міє».

Точ­ка 3. П'ят­наш­ки

Кла­сич­на гра у п'ят­наш­ки. Не­об­хід­но зно­ву склас­ти ав­то­пор­трет Шев­чен­ка з 15 шма­точ­ків, які по­пе­ре­мі­щу­ва­ні ха­о­тич­но.

Під­го­тов­ка: ав­то­пор­трет Шев­чен­ка нак­ле­ї­ти на цуп­кий кар­тон або на плас­тма­со­ві квад­ра­ти­ки від­по­від­но­го роз­мі­ру. Доб­ре під­шу­ка­ти плас­ти­ко­ву ко­роб­ку роз­мі­ру кар­ти­ни, щоб мож­на бу­ло пе­ре­су­ва­ти шма­точ­ки по ко­роб­ці.

Пра­ви­ла

Зап­лу­ту­ю­чи і роз­плу­ту­ю­чи го­ло­во­лом­ку, не мож­на роз­вер­та­ти чи пе­рес­тав­ля­ти шма­точ­ки, а ли­ше пе­ре­су­ва­ти їх по чер­зі на 16-ту клі­тин­ку, що звіль­ня­єть­ся.

 

Точ­ка 4.
Го­ло­во­лом­ка-скла­дан­ка

Склас­ти ар­куш з бі­ог­ра­фі­єю Шев­чен­ка, по­рі­за­ний на шмат­ки.

 

Точ­ка 5. Гра Кі­ма

Не­об­хід­но роз­клас­ти пев­ну кіль­кість (від­по­від­но до ві­ку учас­ни­ків) кар­тин Та­ра­са Шев­чен­ка на сто­лі, то­ді да­ти ді­тям хви­ли­ну на за­пам'я­то­ву­ван­ня, а ко­ли во­ни зап­лю­щать очі, мі­ня­ти кар­ти­ни міс­ця­ми або мі­ня­ти їх на но­ві.

 

Точ­ка 6.
Ав­то­пор­тре­ти Шев­чен­ка

Є дві хро­но­ло­гіч­ні таб­лич­ки: в од­ній вдру­ко­ва­но ав­то­пор­тре­ти Шев­чен­ка (від пер­шо­го до ос­та­нньо­го), ін­ша пус­та. Ді­ти за виз­на­че­ний час ма­ють за­пам­'я­та­ти пос­лі­дов­ність пор­тре­тів в пер­шій таб­лич­ці, і то­ді роз­клас­ти ком­плект ав­то­пор­тре­тів в дру­гій, по­рож­ній таб­лич­ці.

 

Подав С. О. Андрій Бєляєв