...Со­роч­ку ма­ти ви­ши­ла ме­ні

Чер­во­ни­ми і чор­ни­ми нит­ка­ми...

Го­туйсь, до­ро­гі сес­трич­ки і брат­чи­ки!

 

Сьо­год­ні я вам хо­чу пре­зен­ту­ва­ти сто­рін­ку, яка сто­су­єть­ся тра­ди­цій­но­го ук­ра­їнсь­ко­го на­род­но­го ре­мес­ла — ви­ши­ван­ня. Ук­ра­їн­ці ви­ши­ва­ли з дав­ніх-да­вен, ко­жен ре­гі­он Ук­ра­ї­ни має при­та­ман­ну ли­ше йо­му ви­шив­ку, на­віть кож­не се­ло сво­го ча­су від­різ­ня­ли за ко­льо­ра­ми, сти­лем ви­ши­ван­ня або різ­ни­ми узо­ра­ми. Тра­ди­ція ви­ши­ван­ня пе­ре­да­ва­ла­ся з по­ко­лін­ня в по­ко­лін­ня, ма­те­рі вчи­ли ви­ши­ва­ти сво­їх до­ньок, хо­ча час­то і си­ни бу­ли за­хоп­ле­ні цим ре­мес­лом. Ви­ши­ва­ні ре­чі і до­сі пе­ре­да­ють­ся з по­ко­лін­ня в по­ко­лін­ням як сі­мей­ні ре­лік­вії і як час­ти­на ук­ра­їнсь­кої іс­то­рії.

Ми, ви­хов­ни­ки, на на­ших схо­ди­нах, а най­час­ті­ше на та­бо­рах, вчи­мо но­вац­тво ви­ши­ва­ти, по­яс­ню­є­мо їм сим­во­ли, які ви­ко­рис­то­ву­ють­ся в ук­ра­їнсь­кій ви­шив­ці, роз­ка­зу­є­мо про різ­ни­ці у ви­шив­ках різ­них ре­гі­о­нів Ук­ра­ї­ни. Ді­тям пот­ріб­но по­ка­за­ти, які є узо­ри, на яких ви­ро­бах ви­ши­ва­ють, яки­ми ко­льо­ра­ми — і нам в цьо­му при­хо­дить на до­по­мо­гу сто­рін­ка «Руш­ни­чок» — http://www.rushnychok.org.ua.

 

Тут ав­то­ри роз­ка­зу­ють:

1. Які тка­ни­ни і нит­ки тре­ба ви­би­ра­ти для ви­шив­ки.

2. Які є ви­ди швів і як їх ви­ко­ну­ва­ти (ска­жі­мо, стеб­ло­вий (зоб­ра­же­ний на ма­люн­ку), там­бур­ний, руш­ни­ко­вий, на­си­лу­ван­ня, ви­рі­зу­ван­ня, низь, пря­ма гладь (лиш­тва), ко­са гладь, хрес­тик та ін­ші).

3. Як ви­ко­рис­то­ву­ють­ся руш­ни­ки у по­бу­ті і на­род­них об­ря­дах.

4. Як вик­ро­ї­ти і зши­ти різ­ні ви­ди жі­но­чих і чо­ло­ві­чих со­ро­чок.

5.    Ну і най­го­лов­ні­ше, прик­ла­ди узорів.

Ці­ка­ва ця сто­рін­ка тим, що узо­ри по­да­ні як у ори­гі­наль­но­му виг­ля­ді (кін­це­вий ва­рі­ант на ви­ро­бі), так і як схе­ма, за якою мож­на зруч­но ви­ши­ва­ти.

Узо­ри тут є як прос­ті, так і склад­ні; різ­ни­ми ви­да­ми швів і різ­ни­ми ко­льо­ра­ми; для со­ро­чок, сер­ве­ток (ку­ти­ки), руш­ни­ків і будь-яких ін­ших ви­ро­бів! За мо­їм по­пе­ред­нім під­ра­хун­ком на цій сто­рін­ці є близь­ко 200 узо­рів ви­ши­вок!

Спо­ді­ва­ю­ся, ця сто­рі­ноч­ка Вам спо­до­ба­єть­ся і Ви ско­рис­та­є­тесь нею як у пра­ці з но­вац­твом, так і прос­то для сво­го за­до­во­лен­ня.

І ме­ні за­ли­ша­єть­ся ли­ше по­ба­жа­ти Вам від­ві­да­ти цю сто­рі­ноч­ку, при­єм­но по­ви­ши­ва­ти, а ще — яс­кра­вих ви­ро­бів!

С. О. Ната­ля Ки­як