Хрис­тос воістинно вос­крес

Хрис­тос вос­крес, во­іс­тин­но вос­крес Він на ві­ки,

Жер­тов­но на хрес­ті, при­ніс­ши ра­дість вам,

Щоб ви піз­на­ли сенс Йо­го без­меж­жя доб­ро­ти

Й са­мі бу­ли доб­ра зич­ли­ві сес­трам і бра­там.

 

За­будь­те враз проб­ле­ми всі й пе­ча­лі,

Та в ра­дос­ті ви по жит­тю ідіть.

Як­що з Хрис­том, то бу­де­те на­да­лі

В Йо­го опі­ці дов­го і без­печ­но жить.

 

По­жив­ною й для ду­ші хай бу­де пас­ка

Не лиш у свя­та, а і ко­жен день,

Не­має ж меж від Бо­га для всіх лас­ка,

Як і кін­ця прис­вя­че­них Йо­му пі­сень.

 

Ли­ше доб­ра зав­жди ді­тей учіть,

Зві­ря­ю­чись з на­у­кою Хрис­та,

І для Вкра­ї­ни у ра­дос­ті з на­ді­єю рос­тіть,

Щоб зас­лу­жить опі­ку і лю­бов От­ця.

 

Лю­бов свою Ви всім вді­літь,

Хто б то не був: чи во­рог, чи рід­ня.

Хрис­тос ка­зав: «Сво­го ви бли­жньо­го лю­біть...»,

Бо він за нас страж­дав, не­су­чи хрес­та.

 

То­му сьо­год­ні ра­дість в нас,

Ве­лич­не свя­то Вос­кре­сін­ня.

Хрис­тос із на­ми є і бу­де пов­сяк­час,

Як світ­ло і теп­ло, як на­шеє спа­сін­ня.

 

Ку­пай­тесь Ви в Хрис­то­вих лас­ках,

І тіш­тесь всі, не­мов ма­лень­кі ді­ти,

Що­би жит­тя бу­ло прек­рас­ним не ли­ше в каз­ках,

А ва­ші доб­рі спра­ви цві­ли для Ньо­го, не­мов кві­ти.

 

C. О. Славко Свердун