Мої права

Я маю пра­во бу­ти щас­ли­вим у цій кім­на­ті, а та­кож маю пра­во на спів­чут­ли­ве став­лен­ня до се­бе. Це оз­на­чає, що ніх­то не по­ви­нен смі­я­ти­ся з ме­не чи об­ра­жа­ти ме­не.

Я маю пра­во бу­ти та­ким, який я є, у цій кім­на­ті. Це оз­на­чає, що ніх­то не бу­де ста­ви­ти­ся до ме­не нес­пра­вед­ли­во ли­ше то­му, що ко­мусь не спо­до­ба­єть­ся, як я виг­ля­даю або у що ві­рю.

Я маю пра­во по­чу­ва­ти­ся без­печ­но у цій кім­на­ті. Це оз­на­чає, що ніх­то не мо­же вда­ри­ти, штов­хну­ти, вко­ло­ти ме­не або зро­би­ти ме­ні бо­ля­че.

Я маю пра­во чу­ти ін­ших та бу­ти по­чу­тим ін­ши­ми у цій кім­на­ті. Це оз­на­чає, що ніх­то не по­ви­нен кри­ча­ти, ве­ре­ща­ти та ро­би­ти га­лас.

Я маю пра­во го­ло­су у цій кім­на­ті. Це оз­на­чає, що я мо­жу віль­но вис­лов­лю­ва­ти свої по­чут­тя та дум­ки, і ніх­то ме­ні не за­ва­жа­ти­ме у цьо­му.

Я по­ви­нен пам­'я­та­ти: як­що я по­ва­жа­ти­му пра­ва ін­ших лю­дей, во­ни по­ва­жа­ти­муть мої пра­ва.